Algemene Voorwaarden

Via deze pagina zijn de Algemene Voorwaarden van Van der Leer Advocatuur in te zien. Tevens kunt u via onderstaande link de Algemene Voorwaarden downloaden.

Download als PDF

1. Van der Leer Advocatuur

1.1 Van der Leer Advocatuur is de eenmanszaak van mr. L. van der Leer. Van der Leer Advocatuur is gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 65964667.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Van der Leer Advocatuur en gelden mede ten behoeve van voor Van der Leer Advocatuur werkzame (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door Van der Leer Advocatuur zijn betrokken.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten die met Van der Leer Advocatuur worden gesloten.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Indien bij enige opdracht een afwijking op deze algemene voorwaarden is gemaakt, kan de opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten niet op beroepen.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

2.5 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6 In geval deze algemene voorwaarden worden gewijzigd en gepubliceerd, zullen deze direct van toepassing zijn op nieuwe opdrachten

3. De Overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Van der Leer Advocatuur is aanvaard. Uitsluitend Van der Leer Advocatuur geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing.

3.2 De uitvoering van een aan Van der Leer Advocatuur verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

3.3 De opdrachtgever vrijwaart Van der Leer Advocatuur tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Leer Advocatuur.

3.4 Zowel de opdrachtgever als Van der Leer Advocatuur kan de overeenkomst, indien gewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen middels een schriftelijke opzegging. De opdrachtgever is bij opzegging gehouden het honorarium – vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten van ingeschakelde derden – te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden, dan wel in het geval van een vaste prijsafspraak voor de afgesproken som.

4. Gegevens

4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van der Leer Advocatuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Van der Leer Advocatuur worden verstrekt.

4.2 Van der Leer Advocatuur heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.4 Van der Leer Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van der Leer Advocatuur haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.5 Van der Leer Advocatuur garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Van der Leer Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails en andere elektronische berichten.

4.6 Van der Leer Advocatuur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien vijf (5) jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een dossier dat bij Van der Leer Advocatuur in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

5. Honorarium

5.1 De kosten voor de uitvoering van een opdracht door Van der Leer Advocatuur, omvat het honorarium, verschotten en omzetbelasting. Opdrachtgever is deze kosten zonder verrekening of opschorting verschuldigd.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever een honorarium aan Van der Leer Advocatuur verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Van der Leer Advocatuur is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen uurtarief met een indexcijfer aan te passen.

5.3 Van der Leer Advocatuur is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. De voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie. 5.4 Tevens is Van der Leer Advocatuur gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

5.4 De opdrachtgever is naast het honorarium verschotten verschuldigd die Van der Leer Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben onder andere, doch niet uitsluitend, betrekking op het griffierecht, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

5.5 Als de opdrachtgever in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, bestaat het door de opdrachtgever te betalen honorarium uit de door de Raad voor de Rechtsbijstand vastgestelde bijdrage. Deze bijdrage dient de opdrachtgever op grond van de Wet op de Rechtsbijstand aan Van der Leer Advocatuur te voldoen. Van der Leer Advocatuur zal de opdrachtgever informeren over het systeem van en de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend is de beslissing van de Raad van de Rechtsbijstand ter zake.

6. Betaling

6.1 Tenzij anders overeengekomen wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalendermaand gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Betaling leidt alleen dan tot kwijting indien deze door overmaking op een van de ten name van Van der Leer Advocatuur gestelde bankrekeningen is geschied.

6.2 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Met ingang van die datum is de opdrachtgever de wettelijke rente over het declaratiebedrag verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening.

6.3 Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Van der Leer Advocatuur maakt als gevolg van de niet-nakoming van de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen wordt voldaan, kan Van der Leer Advocatuur, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of de overeenkomst van opdracht buitengerechtelijk ontbinden. Van der Leer Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden dan wel de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst van opdracht. Een en ander ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting om de openstaande en nog te verzenden facturen (tijdig) te betalen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Van der Leer Advocatuur en/of mr. L. van der Leer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

7.2 Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is enige aansprakelijkheid van Van der Leer Advocatuur en/of mr. L. van der Leer beperkt tot het door Van der Leer Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

7.3 Van der Leer Advocatuur en/of mr. Van der Leer is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die de opdrachtgever ter zake van de door Van der Leer Advocatuur geleverde diensten mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van der Leer Advocatuur.

7.4 Van der Leer Advocatuur is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. Van der Leer Advocatuur en/of mr. L. van der Leer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze of andere derden. Van der Leer Advocatuur is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Van der Leer Advocatuur ingeschakelde derde, te aanvaarden.

7.5 De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van de door Van der Leer Advocatuur bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd.

7.6 Indien een opdrachtgever niet binnen twee (2) maanden heeft geprotesteerd nadat hij/zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen c.q. moeten ontdekken, kan er geen beroep meer worden gedaan op die tekortkoming in de prestatie van Van der Leer Advocatuur jegens de opdrachtgever. Elke aanspraak jegens Van der Leer Advocatuur en/of mr. L. van der Leer vervalt twaalf (12) maanden nadat degene wiens aanspraak het betreft op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.

8. Geschillen / overig

8.1 Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door Van der Leer Advocatuur is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Haarlem of, naar keuze van Van der Leer Advocatuur, de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 juni 2016 en liggen ter inzage te Haarlem. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op www.vanderleer.nu.

8.3 Van der Leer Advocatuur hanteert een kantoorklachtenregeling die voldoet aan de eisen die artikel 6.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur aan een dergelijke regeling stelt.

Versie: juni 2016