Van der Leer Advocatuur - Je maintiendrai

Opzegging bruikleenovereenkomst

Een bruikleenovereenkomst is een duurovereenkomst. Op 28 maart 2017 deed de rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak in kort geding over de opzegging van een bruikleenovereenkomst. Waar ging het om?

Feiten

Eisers zijn eigenaar van twee percelen in Amersfoort. De percelen bestaan uit winkelpanden en een binnenplaats. Deze binnenplaats is 20 jaar geleden door de rechtsvoorganger van eisers in bruikleen gegeven aan de buurman voor de exploitatie van een restaurant. De buurman gebruikt de binnenplaats als opslag voor onder meer voorraad. Eisers willen de bruikleenovereenkomst – die nooit op papier is gezet – na zoveel jaar beëindigen en sturen de buurman hierover een brief. De buurman stemt niet in met de beëindiging. Eisers vorderen daarom in kort geding ontruiming van de binnenplaats.

Uitspraak

In de procedure stelt de rechter vast dat de mondelinge bruikleenovereenkomst aangemerkt moet worden als duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een dergelijke overeenkomst is in beginsel opzegbaar. Omdat de overeenkomst al 20 jaar bestaat en de buurman voor zijn restaurant mede afhankelijk is van de binnenplaats, moeten eisers echter een zwaarwegende reden voor opzegging hebben. Hiervan is geen sprake. De plannen van eisers om de binnenplaats zelf te ontwikkelen zijn daarvoor onvoldoende concreet. De opzeggingsbrief van eisers heeft wegens gebrek aan zwaarwegend belang geen effect gehad, zodat de bruikleenovereenkomst voortduurt. De buurman hoeft de binnenplaats dus niet te ontruimen.

De uitspraak is – hoe teleurstellend ook voor eisers – in lijn met de vaste rechtspraak op het gebied van opzegging van duurovereenkomsten. Dergelijke overeenkomsten zijn in beginsel opzegbaar. De redelijkheid en billijkheid kunnen echter meebrengen dat er voor opzegging een zwaarwegend belang moet bestaan. De rechter beoordeelt aan de hand van alle feiten en omstandigheden of aan deze eis moet worden voldaan. In deze zaak oordeelt de rechter dat dit het geval was. Dat het om een bruikleenovereenkomst gaat waarbij de buurman niet voor het gebruik van de binnenplaats hoeft te betalen, maakt dit niet anders.